ГУРТАВАЦЦА ТРЭБА ВАКОЛ РОДНАЙ, МОВЫ, КУЛЬТУРЫ, ДЗЯРЖАВЫ

(ЛістападаўскіСойм 2014 г. Кансэрватыўна-ХрысьціянскайПартыі – БНФ іБеларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”)

16лістапада ў Менску адбыўсячарговы Сойм КХП-БНФ і БНФ “Адраджэньне”.Сойм заслухаў выступ сп. Зянона Пазьняка,Старшыні Партыі і Фронту – “Выпрабаваньнічасу”. З дакладамі выступілі сп. ЮрыБеленькі, выканаўца ў Беларусі абавязкаўстаршыні Партыі і Фронту, і сп. СяргейПапкоў, нам. старшыні Партыі і Фронту.Выступоўцы адзначылі, што распачаўсяякасна новы пэрыяд у гістарычнымразьвіцьці Беларусі. Крызісныя зьявысьведчаць аб тым, што недалёкі ўжо часабвалу маскоўскай імпэрыі і канчатковагавызваленьня паняволеных народаў.Зьдзіўляе ўпартасьць, зь якою Крэмльімчыць імпэрыю ў катастрофу, якаязакончыцца ліквідацыяй крамлёўска-лубянскагарэжыму. Вельмі важна, каб беларускінарод не патрапіў у крывавы разлом гэтыхтэктанічных падзей. Каб беларусаў някінулі ў якасьці расходнага матэр’ялуна вайну дзеля паратунку варожай імпэрыі.Менавіта таму ўсе патрыёты Бацькаўшчыныпавінны пашыраць праўдзівую інфармацыюпра расейскую агрэсію супраць Украіны,пра становішча ў нашай дзяржаве, кабпераконвалі людзей, што гуртаваццатрэба вакол сваёй роднай культуры, мовы,нацыянальнай дзяржавы. Менавіта гэтаёсьць гарантыяй нашай цяпершчыны ібудучыні.

Выступілітаксама сябры Сойму з розных рэгіёнаўкраіны. Яны распавялі пра адчайнаестановішча многіх беларускіх сем’яў,якія ня маюць сродкаў для існаваньня,ня могуць забясьпечыць сваіх дзяцей.Сотні тысячаў беларускіх работнікаўвымушаныя ехаць на рабскую працу ўРасею. Людзі называюць гэтыя месцы“приисками Путина”. Калі раней нарабскіх працах у Расеі можна былосапраўды зарабіць тысячу даляраў ібольш, і, калі пашэнціць, прыехаць дахатыз гэтымі грашыма, то цяпер назіраюццановыя зьявы. Беларускіх рабоў у Расеіселяць у асобных бараках і трымаюцьфактычна на казарменным становішчы,пад жорсткім кантролем. Іх кормяць ідаюць месца для сну, але прымушаюцьпрацаваць па 12 гадзін у суткі за нізкіязаробкі, роўныя заробкам у Беларусі.Расея перастае быць крыінцай высокіхзаробкаў, ва ўсім адчуваецца эканамічныкрызіс у імпэрыі. Яшчэ сябры адзначылі,што зь цягам часу ўсё больш беларусаўпачынаюць знаходзіць праўдзівуюінфармацыю пра падзеі ва Украіне іразумець, што там адбываецца. Людзівыходзяць з шоку, выкліканага расейскайгёбэльсаўскай прапагандай, і задаюццапытаньнем: “Як мы маглі верыць у гэтуюмаскоўскую хімеру?!” Усім зразумела,што час працуе на Украіну, на ўсе змагарныянароды.

Соймтаксама разгледзеў планыпартыйнай дзейнасьці на бліжэйшы пэрыяд.

Інфармацыйнаякамісія Кансэрватыўна-ХрысьціянскайПартыі – БНФ і Беларускага НароднагаФронту “Адраджэньне”

16лістапада 2014 г.