КРАЯВІД ПЕРАД НІЗІНАЙ

(Пасьляслоўеда арт. «Параза чалавецтва»)

Які 20, і 30 гадоў таму, перад нашым народамі перад сьветам стаяць, практычна, тыяж самыя праблемы дабра і справядлівасьці,брыдоты і несвабоды, радасьці супольнаганацыянальнага жыцьця і змаганьня закупацыяй. Праблемы стаяць, але амальзьнікла іх разуменьне патрэбаў длянацыі і чалавецтва. Гэта вельмі дзіўная,невядомая раней рэчаіснасьць. У асновеяе – іншы чалавек.

НаЗахадзе ён быў і раней, чалавек-індывідуаліст,законапаслухмяны, індывідуальна актыўны,але без ідэалаў і без духоўнага жыцьця,чалавек, ня здольны ахвяравацца сабойі сваім дзеля Айчыны. У нас жа ён пасіўнавырас, абыякавы да ўсяго, прыантынацыянальным, фактычна, савецкімрэжыме, які заняў ужо цэлае пакаленьнечасу.

26-гачэрвеня 2015 года, праз месяц пасьля паразыІрляндыі, адбылася эпахальная перамогапалавых дэвіянтаў у Злучаных ШтатахАмэрыкі. Гэта знакавая падзея ўпадку,вынікі яе яшчэ наперадзе.

Вярхоўнысуд ЗША,шляхам сваістага прачытаньня Канстытуцыі,прысвоіў сабе права (як сцьвярджаюцьюрысты) вырашаць пытаньні, якія належацьда юрысдыкцыіі кампетэнцыіштатаў. Суд прызнаў права дэвіянтаўаднаго полу заключаць між сабой такзваныя "гомасэксуальныя шлюбы"дзеля задавальненьня неадэкватнайпалавой рэакцыі (неадэкватнага сэксу).Гэтакі "шлюб", пасьля рашэньнясуда, прыроўніваецца да натуральнагашлюбу людзей, тыхлюдзей рознагаполу,якіяствараюць сям'ю і патомства, забясьпечваюцьдэмаграфічнае разьвіцьцё чалавецтва.Гомасэксуальныаднаполы "шлюб"будземець усе правы, беніфіты, льготы,сацыяльнае забесьпячэньне і г. д. Мнечасам здаецца, што амэрыканцы яшчэ неразумеюць, што яны нарабілі. Дэвіантыатрымалі шырокае поле для агрэсіі,наступу і дрэсіроўкі насельніцтва.

(Тутяшчэ некалькі ўдакладненьняў. З усіхгалінаў улады ў ЗША суд мае ці ненайбольшую вагу. Вярхоўнысуд на сёньняшні дзень часамвыглядаетакімпалітычным міні-парлямантам. Рашэньнеаб гомасэксуалістах прымалі дзевяцьсуддзяў – чатыры лібэралы і пяцькансэрватараў. Напярэдадні рашэньняішла вялікая барацьба вакол ды наўколасуда.У выніку вырашыла ўсё тое, што адзінкансэрватар-католік(старшынясуду) перайшоўнапазыцыюлібэралаў і прагаласаваў за гомасэксуалістаў.Ўсё гэта падаецца левалібэральным лобіяк сьведчаньне і трыумф дэмакратыі ісвабоды. Дадам,што суддзі Вярхоўнага суду прызначаюццаПрэзыдэнтам і зацьвярджаюцца Сэнатам.Новы суддзя ўВярхоўны суд прызначаеццакожныя 22 месяцы. ПрэзыдэнтАбама назваў рашэньне Вярхоўнага судааб гомасэксуалістах «вялікім крокампа дарозе роўнасьці і вялікай перамогайАмэрыкі».

Перавышэньнепаўнамоцтваў Вярхоўным судом у прыняцьцірашэньня аб гомасэксуалістах абурыламногіх палітыкаў і кангрэсмэнаў, якіяне першы раз адзначаюць неапраўдануюперавагу судоў над усімі галінамі ўладыЗША. Адзін зь іх (кангрэсмэн Хакабі)выказаўсядакладна і канкрэтна: «Адзінымзыходам, які можа стацца яшчэ горшым загэтае зласьлівае рашэньне, была б здачаўлады Прэзыдэнта і Кангрэса (двухроўнавялікіх галін улады) перад абліччамгэтага бескантрольнага акта неканстытуцыйнайюрыдычнай тыраніі».

УАмэрыцы ёсьць шмат праблемаў ісупярэчнасьцяў, але я не даю тут нічамуніякіх ацэнак. Амэрыканскія праблемывырашаюць амэрыканцы. Хоць мы разумеем,што часта амэрыканскія падзеіўплываюць і б'юць па ўсім сьвеце.)

Усялякаенепрызнаньне збочанага шлюбу, усялякаякрытыка яго можабыць цяперрасцэнена як дыскрымінацыя збачэнцаўі парушэньне закона. Будуць позвы ў судза самыя бяскрыўдныя словы непрызнаньняці іроніі ў бок гомасэксуальнаспараных асоб. (Трэба ведаць Амэрыку ісутнасьць вычварэнства.) Дзеці знармальных сем'яў пойдуць у школу іпанясуць туды нармальнае ўяўленьне пратату, маму і сям'ю. Яны будуць падвержанынападкам, абсьмейваньню,абструкцыі, даведаюцца, што іхныя бацькі– адсталыя ідыёты. У сям'ю прыйдзепрадстаўнік ювэнальнай юстыцыі ціЮНІСЭФ, каб "пераканацца",штоў нармальнай сям'і "ненармальнаяабстаноўка"іпадрыхтаваць рашэньне аб адабраньнідзяцей.

Такоеж становішчаможаўзьнікнуцьукаталіцкіх і рэлігійных школах. Іхныякаштоўнасьці па закону будуць прызнаныядыскрымінацыйнымі. Адпаведна, гэтыяшколыбудуць пазбаўлены дзяржаўных субсідыйі паступова будуць ліквідаваныя, бовыжыць без дзяржаўнай падтрымкі нязмогуць.

Аналагічнаясытуацыя можа стаццаз касьцёлам, з праваслаўнай і некаторыміпратэстанцкімі цэрквамі, якія ў Амэрыцывызваленыя ад падаткаў. Хрысьціянскаяідэалёгія адносна шлюбу будзе ўжосупярэчыць закону. АдпаведнаКасьцёлі традыцыйныя цэрквы будуць пазбаўленывызваленьня ад падаткаў (такі закон), апры факце адмовы сьвятара "вянчаць"перадалтаром педэрастаў, супрацьсьвятара будзе ўзбуджана судовая справа.Гэтаўжо ня надпісна ірляндзкімторце(дзе,дарэчы, пекар закону не парушыў) – сьвятара пасадзяць.

Можнапрадбачыць, якімі стануць вынікі гэтагафантастычнагарашэньняВярхоўнагасуда.Некаторыяштаты (напрыклад, Тэхас) ужо заявілі,што ня будуць выконваць рашэньняВярхоўнагасуду, бо яно перавысіла яго паўнамоцтвы.Алегэта толькі словы. Выконваць будуць.

Значнаячастка раскольных пратэстанцкіх цэркваў,розныя сэкты і іншыя некананічныяўтварэньні ўжо праз пару дзён пасьлярашэньня Вярхоўнагасудасабраліся на сходы і пастанавіліасьвячаць гомасэксуальныя"шлюбы"ўсваіх цэрквах. Найбольш радыкальнадзейнічае тут Епіскапальная царква ЗША(ерытычны адломак Англіканскай царквы).Яшчэ ў 2003 годзе там выбралі на епіскапаадкрытага педэраста, а ў 2010 годзе (таксамана епіскапа) выбралікабету --адкрытую лесбу.УАмэрыцы шмат аналягічных царкоўныхквазіхрысьціянскіх утварэньняў, якіяпрактыкуюць ерась і з задавальненьнемуспрынялі рашэньне Вярхоўнагасуда.

Зразумела,што змасаванай атакі дэвіантаў тутцяпер не атрымаецца (іх яшчэ ня шмат),але выбарачная мэтадычная атака наХрысьціянства, маючы ў руках антыхрысьціянскізакон, будзе разгортвацца ўвесь час.

Ужо27 чэрвеня адбыліся парады вычварэнцаўу розных частках плянэты. Па Нью-Ёркулёталі афраамэрыканцы і масава раздавалігомасэксуальныя сьцяжкі (тыпу, якраздаюць сьцяжкі "каларадаў"у Маскве і на акупаваных тэрыторыях).БелыДом – рэзыдэнцыя Прэзыдэнта ЗША і,фактычна, сакральны сымвал Амэрыкі,асьветлены гомасэксуальнымі колерамівясёлкі (яксказалі б цяпер – гэтатакіідэалагічны «мэсідж»). Удруку шмат лібэралістычных артыкулаў,дзе пішацца, як цяпер будзе добра ўАмэрыцы. Адна газэта, напоўным сур'ёзе напісала,штонадта добра таксама будзе «шлюбаразводнымадвакатам. Уяўляеце колькі ў пэрспэктывеім прыбавіцца працы?» (Ізноў жа, трэбаведаць Амерыку. У грамадзтве матэрыяльнаепануе надгуманітарным– усё вымяраецца грашыма.)

Хрысьціянстваі нармальныя людзі перад абліччампрынятага судовага рашэньня засталісяабсалютна юрыдычна безабароннымі.Зразумела, што дэвіянты пастараюццатое скарыстаць, і, дзе магчыма, нішчыцьі руйнаваць усё добрае, што яшчэ засталосяі існуе ў Амэрыцы. Хрысьціянства інармальныя людзі будуць паступовассунутыя на ўзбочыну грамадзтва.

Наступныэтап, які рыхтуецца, – гэта легалізацыяпедафіліі (такія спробы ўжо былі ўЭўропе; гл. "Скрынкапандоры"),атаксама інцэсту (тут пакуль што існуетолькі прапаганда).

Усялякіямаргінальныя атакі лібэральныхпрафанаў, дэвіантаўі невукаў на філалогію, тэрміналогію,тапаніміку,лексіку,гісторыю,мастацтва, сацыяльную этыку, сям'ю і т.п. успрымаюццавучонымі, спэцыялістамі, адукаванымілюдзьмі як дзікунскія выхадкі дурняўі неадукаваных асобаў іне камэнтуюцца.Гэтаправільна – навука не камэнтуе невуцтва. Але ацэнка зьявы павінна быць. (Дэвіантыпатрабуюць, напрыклад, выкінуць з мовысловы «бацька», «маці», «сям'я», словы,якія заканчваюцца на «ман» у ангельскайі нямецкай мовах і т. п. выказваюцьіншыя шызоідныямеркаваньні,якіяамальстогадоў таму ўжодэманстравалібальшавікі.)Відаць,бальшавізм,бальшавіцкаяцемраў Расеі і нацызм ў Нямеччыне некаторыхвучоных нічаму не навучылі.А тым часам «дзікунскія выхадкі»паступова ператвараюцца ў законыдэмакратычных краін і прафанытлумачацьадукаваным вучоным, што гэта трыумфдэмакратыі.

Цяперлевалібэралыз дэвіантамі распачалі напад наамэрыканскую гісторыю пэрыядуГрамадзянскай вайны. Патрабуюцьвыдаленьня з амэрыканскіх музэяўсымволікі, імёнаўіпартрэтаўасобаў, якіяпрадстаўляліКанфэдэратыўныяШтаты Амэрыкі, дамагаюцца перайменаваньнявуліц, названых імёнамі гэтых вядомыхлюдзей. Пачалася кампанія ачарненьняканфэдэратыўных патрыётаў амэрыканскайгісторыі (РобэртаЛі, Джэфэрсона Дэвіса іінш.),атаксама героя часоў змаганьня занезалежнасьць Аляксандра Гамільтона.

Якпаведамляюць ў друку, дыскрэдытыцыяасобы Гамільтона (ягоны партрэт, дарэчы,на дзесяцідаляравай купюры Амэрыкі) збоку адкрытых лявацкіх троляў зьвязаныз планамі левыхзьмясьціць на амэрыканскіх грашахпартрэт гомасэксуальнай асобы (іабавязкова жанчыны-лесбы). Рыхтуюцьмесца. Сымвалічнае значэньне такогадзеяньня зразумелае. Гэта вельмі важныакт. Стратэгія дэвіантаў па перарабленьнісьвету ідзе і вырашаецца крок за крокамз галасам, вэрхаламі падтрымкай збоку «карысныхідыётаў», і на вачах усяго грамадзтва,якое ў большасьці так і не разумее, штогэтаробіцца.

Алелюдзі,якія жывуць духоўным жыцьцём, разумеюць,што адбываецца ў сьвеце. Зрэшты,для тых, хто здольны бачыць, усё зразумеласамо сабой: ідзе паскарэньне і насіленьнепрацэсу прышэсьця Антыхрыста (падрыхтоўкаабставінаў). Калібяз містыкі – паскараецца рух спаўзаньняў катастрофу.

Янездарма ўспомніў у пачатку артыкулапра "новага"чалавека.Ён ужо ёсьць. Ён існуе. Безь яго працэсыдухоўнага развалу чалавецтва і дэградацыіасобы проста не адбыліся б, дрэнь нямела б падтрымкі. Галоўныя каштоўнасьцігэтага чалавека – грошы, задавальненьніі "пафігізм"(жаргон;паталагічная абыякавасьць да ўсяго,што не датычыць індывідуальнага эго).

Часамважныя, на мой погляд, тэксты, ярассылаю знаёмым беларусам. Як правіла,яны прысылаюць мне свае меркаваньні.Гэта істотна. "Паразучалавецтва"яразаслаў па адрасах дзесьці каля 70-ціасобаў. Унікальнывыпадак: адазваўся … толькі адзінбеларус зь Нью-Ёрку, праваслаўны вернік,трое дзетак яго выхаваныя ў хрысьціянскайсям'і, пайшлі ў амэрыканскую школу -- іён ужо страціў іх. Школа ім так прамыламазгі, што яны (яшчэ дзеці-падлеткі)крычаць за любоў да гомасэксуалістаўды за свабоду адносінаў і выступаюцьсупраць бацькоў.

Савецкаяшкола выхоўвала паўлікаў марозавых,амэрыканская – мэнтальных калек безабавязкаў (як кажуць, свабода ёсьць, аабавязкаў няма).

Можнаабазначыць тры прычыны замбаванагамаўчаньня людзей на паўсюднае шэсьцесатанізму ў сьвеце:

1."Новычалавек",пазбаўленыдухоўнай існасьці і маральнага вопыту,не разумее, што адбываецца. Калі што іразумее, то перамагае "пафігізм".(Гэтатой тып асобы, для якой відавочнаяісьціна даходзіць праз 20 гадоў існаваньня.І, як правіла, позна, бо збочаны лібэралізмня менш небясьпечнае зло, чым рускіімпэрыялізм.)

2.Нармальны чалавек у выніку лібэральнайдрэсіроўкібаіцца падаць голас пратэсту, каб ненаразіць сябе на агрэсію і непрыемнасьціз бокудэвіантаў.(Гэта вельмі распаўсюджаны псіхалагічныстэрэатыппаводзінаў.)

3.«Новы чалавек» знаходзіцца пад уплывамлева-лібэральных ідэй, лічыць усе формылегалізацыі збачэнства праяўленьнемсвабоды і правам чалавечай асобы --правам на ўсё.

Ніў адным варыянце няма месца паняцьцямчалавецтва, чалавечага (нацыянальнага)грамадзтва і яго будучыні.

Двагады таму я размаўляў з адным пажылымамэрыканскім беларусам пра разбуральныяпрацэсы і руйнаваньне маральных асноўу грамадзтве ЗША. А ў канцы ён мне раптамкажа: "Ведаеш,я не хацеў бы жыць у такім сьвеце. Мыперажылі вайну, рускі генацыд, але тадыварта было жыць. Цяпер – не."Мянеўразілі гэтыя словы. Наколькі тутдакладнаеадчуваньне сутнасьці таго, што насоўваеццана чалавецтва.

Аднаполаедэвіанцтва – гэта ёсьць тупіковаязбочанасьць асобы,якая ўзьнікае як гарманальна-псіхічнаеадхіленьне і пашыраецца як распуста івычварэнства.Каліб на гэтым акрэсьленьні ўсё спынялася(як было да гэтага часу), то такаязьява не стала б цяпер праблемайчалавечага грамадзтва.

Алесамае галоўнае ўтым, што дэвіанцтвазлучылася зь левалібэральнай палітыкай,ператварылася ў ідэалогію, якаягрунтуецца на нянавісьці і нецярпімасьціда ўсяго астатняга сьвету, які дэвіантыхацелі б перарабіць па свайму вобразу,сутнасьці і падабенству.Прагэта шмат хто зь іх кажа і адкрытапіша,і дзеля таго робіць сваюсправу.

Тымчасам падуплывам лібэралістычнай і ўвогулелявацкай (разбуральнай) прапагандылюдзітрацяць здаровы сэнс і рэалістычнаеўспрыняцьце сьвету.Здаецца,што рэальна ўжовельмі мала людзей бачацьрэчаіснасьць такой, якой яна ёсьць насамай справе.Тэлебачаньне,левалібэральная інфармацыя і прапагандаперакруцілімазгіізасланілірозум. Некаторыянаіўна думаюць, што збачэнства–гэта, маўляў, лакальная зьява, дэвіантаўняшмат, вялікайшкоды ня робяць, хай яны там сабе жывуцьяк хочуць.

Кабжа гэта было так! Такія «талеранты-дабракі»не ўсьведамляюць зьместулевалібэральнайідэалогіі дэвіантаў, паводле якой іммала толькі«жыцьяк хочуць», імтрэбакаб усе жылі так як яны.

Адбыласяін'екцыя сьлепаты, і для многіх людзейсьвятлопатухла. Пасутнасьці поглядаў і мадэліпаводзінаўдэвіанцкі левалібэралізм найбліжэйстаіць да мэнтальнасьці ідачыненьняў камунізму.Гэтаязьва, якая вышла з падпольля, ужо нябудзе стаяць на месцы. І найгорай тое,што ініцыятыва, агрэсія, атакуючаятактыка іўлада ў дэмакратыі тутпоўнасьцю на баку дэвіантаў. Хрысьціянскіі ўвесь нармальны сьвет амальне супраціўляецца наступу, не праяўляені энэргіі, ні ініцыятывы.Ён пасіўна супрацьстаіцьі вяла рэагуе там, дзе ўжо патрэбнааб'яднаньне высілкаў убарацьбе са злом.

Беларусьвось ужо 20 гадоў церпіць страшэнны,ганебны, цяжкі час сваёй гісторыі.Цягнецца антыбеларускі рэжым і акупацыйнаяпалітыка. Зьнішчаюць нацыянальнуюкультуру, мову,гісторыю, кнігі і друк, школу і розум,усё чыстае, добрае, беларускае, сьветлае.Поўны параліч волі да супраціўленьня.Дзесяць тысяч паломнікаў перад касьцёламу Будславе. Падышліпаліцаі рэжыму (ОМОН) схапілі і арыштавалідвух беларусаў, бацьку і сына, за надпіс«Беларусь» на іхнымадзеньні.І ніхто не ўступіўся. Восьу гэтым сутнасьць. Дзесяцьтысяч. І ніхто не ўступіўся.

Іцяпер можа ўзьнікнуць пытаньне. Навоштааўтар удзяляе столькі ўвагі нейкімгомасэксуалістам,якіяіснуюцьтам недзеў сьвеце, калі ў нас такая нацыянальнаябяда, такія праблемы, такія задачы.Пытаньне рытарычнае і адказ вядомы. Тоецёмнае, што пачынаецца ў сьвеце, можапрыйсьці і да нас. І мы, беларусы, павінныразумець іведаць тое,што можа прыйсці, каб не прыйшло.


Чымраней пачнецца асэнсаванае міжнароднаезмаганьне зь левалібэральным сатанізмамі яго дэвіанцтвам, тым большы шанц, штобудзе спынены вялікі развал і цывілізацыйнаякатастрофа хрысьціянскага грамадзтва.Тут цяжкая задача і вялікая справа,дзеля якой варта ахвяравацца розумамі часам, бо лёс кожнай нацыі, кожнайкультуры, кожнага народа залежны адвыніку гэтага сусьветнага змаганьня.

30чэрвеня, 5ліпеня2015 г. ЗянонПАЗЬНЯК