ШТО ТРЭБА ВЕДАЦЬ БЕЛАРУСУ (№ 2)

25гадоў таму векавое змаганьне за дзяржаўнуюнезалежнасьць і волю Беларусі завяршыласяперамогай Беларускага "Адраджэньня".25 Жніўня 1991 года Беларусь стала незалежнайдзяржавай, паўнапраўным сябрам міжнароднайсупольнасьці.

Увыніку векавой расейскай акупацыіворагі зьнішчылі (забілі, расстралялі,павешалі, згнаілі ў турмах і лагерах)мільёны беларусаў, вынішчылі маёмныякласы, рэлігію і элітународа,спалілі беларускія кнігі, сфальсіфікаваліБеларускую гісторыю і галоўнае -- увесьчас нішчылі Беларускую мову, імкнулісязрусіфікаваць нашу краіну і сьцерціБеларускую нацыюз твару зямлі.

Нягледзячына вялікія маскоўскіязлачынствы, забойствы і вынішчэньні,нягледзячы на вялікія страты з бокубеларусаў, ворагам не ўдалося зьнішчыцьБеларускі народ. Але ў нашай краінеакупантыпакінулі шмат дрэннага ў выніку доўгайакупацыйнай антыбеларускай палітыкі,якая працягваецца цяпер антынацыянальнымрэжымам Лукашэнкі пры падтрымцы Масквы.

Гэтаедрэннае ня толькі ў кепскіх, накінутыхакупантамі звычках(п'янстве, брыдкай лаянцы, хамстве,непавазе да жанчыны і старых людзей дыбезгаспадарнасьці), але і ў збочаных,перакручаных уяўленьнях пра нашугісторыю, Айчыну, культуру, міжнародныядачыненьні і палітыку, і ўрэшце -- уняведаньні таго, што ворагі ўвесь часхавалі ад беларусаў, нішчылі іфальсіфікавалі, зьневажалі і хлусілі.

Ёсьцькаштоўнасьці, падзеі, рэчы і зьявы, якіяабавязкова павінен ведаць беларус, кабдобра сябе адчуваць у роднай сваёйкраіне.

** *

(Аб Маскоўшчыне)

1.Сябрамі і ворагамі Беларусі можа быцьшмат хто, у залежнасьці ад сытуацыі, адстановішча ў суседніх краінах і адпалітычнага становішча ў Беларусі.

Аленіколі сябрам не была, ня ёсьць і нябудзе ні пры якіх абставінах Маскоўшчына,Расейская імпэрыя. Гэта ёсьць натуральныгістарычны і геапалітычны вораг Беларусі,які вымагае асаблівай ад яго засьцярогі.

2.Расея -- гэта (па вызначэньні яе цараМікалая І) ёсьць ваенная дзяржава. Янане займаецца ўнутраным дабрабытамграмадзтва і чалавека. Яе палітыканакіраваная на вонкі, на агрэсію і захоп.Яе ўнутраная палітыка накіравана наўзбагачэньне ўлады і на ашуканцтвалюдзей. Расея -- гэта вайна.

3.Расейскае войска было і ёсьць самымжорсткім, злачыннымі антыгуманным з усіх вядомыхна сьвеце. Яно зьнішчае мірнаенасельніцтва, катуе, рабуе людзей,гвалціць жанчын.

4.Пуцінская Расея рыхтуецца да вайны ізахопу Беларусі. Яны пра гэта пішуць ікажуць, зьневажаюць Беларускую дзяржаву,Мову і Народ, настройваюць расейскаеграмадзтва супраць беларусаў.

5.Беларусы павінны быць гатовыя абараніцьсваю краіну і даць адпор маскоўскімагрэсарам.

6.Беларусам трэба ведаць, што беларускаягістарычная дзяржава Вялікае КнястваЛітоўскае несла культуру і асьвету ўадсталую Маскоўскую арду (кнігадрук,граматыку мовы, рамёствы, тэатр), алевымушана была адбіваць пастаянныяваенныя набегі Масквы.

7.Беларусы павінны ведаць, што ўся афіцыйнаямаскоўская гісторыя пабудавана наміфах, выдумках і фальсіфікацыях. Міфыі фальсіфікацыя як метадалогія расейскайгісторыі ўведзены ў канцы ХVIII стагоддзяпа патрабаваньні маскоўскіх цароў іўпершыню сістэматызаваныяімпэрскім гісторыкамКарамзіным. Напісаная гісторыя павіннабыла абслугоўваць імпэрыю і імпэрскуюагрэсію Расеі.

8.Беларусы павінны ведаць, што расейскаеграмадзтва не зьяўляецца нацыянальнымграмадзтвам. Гэтае грамадзтва ня ёсьць"нацыя". Яно ёсьць"імпэрыя" -- кангламератыўнаяагульнасьць людзей, якая ўтвараецца ўімпэрыі і валодае не нацыянальнай, аімпэрскай сьвядомасьцю.

Галоўнаяхарактэрнасьць імпэрыі яксупольнасьці -- прыярытэт дзяржаўнайулады перад чалавекам, нацэленасьць нена ўнутранае разьвіцьцё грамадзтва, ана зьнешняе пашырэньне; непавага датрадыцый, да іншых народаў, геацэнтрычнаеўспрыняцьце сьвету як варожага асяроддзя("мы -- і ўсе астатнія").

Тымчасам нацыянальнае грамадзтва накіраванана ўнутранае разьвіцьцё, не на агрэсію,а на суіснаваньне, на прыярытэт асобыперад дзяржаўнай уладай.

9.Беларус павінен ведаць, што экспансіўнаеіснаваньне імпэрыі прыводзіць дапалітызацыі ўсіх сфэраў жыцьця. Мова,мастацтва, быт, эканоміка, старына,звычаі, адзеньне, нават кулінарыя -- усёпалітызуецца агрэсіўнай палітыкайімпэрыі, усё вынішчаецца, што не падобнана імпэрскае, усё ператвараецца ўідэалогію экспансіі.


10.Беларус павінен ведаць гісторыю,успрымаць вопыт людзейі разумець, што з усіх супольнасьцяў,вядомых на сьвецесамымі жорсткімі, агрэсіўнымі ікрымінальнымі зьяўляюцца імпэрскіярасейцы. Іхняя псіхалогія -- хлусьня.Іхняя ідэалёгія -- нянавісьць да ўсягосьвету, да ўсіх народаў.

11.Беларус мусіць ведаць гісторыю іразумець, што за апошнія дзьвесьце гадоўмілітарысцкая Маскоўшчына ў абліччыРасейскай імпэрыі стала ворагам іпраблемай усяго чалавецтва. Янападрыхтавала і распачала дзьве страшныясусьветныя войны, рыхтуеі правакуе трэцьцюю вайну,праводзіла людабойства, генацыд івынішчэньне цэлых народаў, увесь часімкнецца захапіць чужыя тэрыторыі,вынішчыць захоплены народ і ягонуюкультуру.

12.Беларусы і ўсе народы, асабліва сумежныяз Расеяй, мусяць ведаць, што існаваньнеРасейскай імпэрыі ў любой форме ёсьцьпастаяннай пагрозай для іхнайдзяржавы, нацыі і культуры. Ліквідацыярэліктавай Расейскай імпэрыі (цяперяна існуе ў форме гэбізму -- крымінальнайулады спэцслужбаў КГБ-ФСБ), дэзінтэграцыяРасеі на вольныя краіны ёсьць жыцьцёвайнеабходнасьцю для беларусаў і для ўсягочалавецтва.

-----------------------

13-03-2016.

ЗянонПАЗЬНЯК

СтаршыняКансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі-- БНФ і БНФ "Адраджэньне"