O POGWAŁCENIU SUWERENNOŚCI BIAŁORUSI I OBRONIE KRAJU

Przygotowanieprzez prezydenta Rosji Putina ustawy federalnej dla parlamenturosyjskiego 245943-7 „O wykorzystaniu systemu obronyprzeciwlotniczej na granicach Białorusi” jest uzgodnione zŁukaszenką i oznacza wprowadzenie na teren Białorusi rosyjskiegosystemu obrony przeciwlotniczej, rosyjskich komleksów rakietowych,ich obsługi, systemów komunikacji, infrastruktury, ochrony i służbyalarmowej. W politycznym sensie to oznacza okupację kraju, i, wrazie konfliktu zbrojnego Rosji z państwami NATO, -- zniszczenieBiałorusi. Pierwsze potężne uderzenie w razie wojny będzieskierowane na systemy obrony przeciwlotniczej i kraj, gdzie oni sąstacjonowani. W taki sposób okupanci chcą uniknąć pierwszegouderzenia i skierować go na Białoruś.

Jakiekolwiekdziałania wojenne Rosji przeciwko innym krajom z terenu Białorusispowodują traktowanie Białorusi przez nich jako kraju-agresora idadzą prawo na rozgromienie i zniszczenie naszego kraju.

OkupacjaBiałorusi została przygotowana drogą agresywnej polityki Putina iprzez zdradę Łukaszenki. Sojusznicy w sprawie zniszczenia Białorusiodwołując się do fantomu tak zwanego „zjednoczonego państwaRosji i Białorusi”, które to „państwo” przez nikogo nie jestuznane w świecie, jest nielegalnym i nie istnieje w rzeczywistości.Odwoływając się do falsyfikatu „zjednoczonego państwa”, Rosjazamierza przeprowadzić ćwiczenia wojskowe „Zachód-2017” wewrześniu tego roku na Białorusi. W rzeczywistości są one osłonąagresywnych planów Rosji co do podporządkowania Białorusi.

Od24 lipca 2017 r. zaczęto przesunięcie rosyjskich jednostekwojskowych i pojazdów opancerzonych do Białorusi. Mieszkańcybiałoruskich miast zauważyli w publicznych miejscach rosyjskichwojskowych bez żadnych odznak wojskowych, ale mających przy sobiebroń automatyczną. To jest świadectwem rażącego pogwałceniasuwerenności Białorusi i rozpoczęcia hybrydowej okupacji naszegokraju.

Zuwzglednieniem tych faktów i wydarzeń informujemy społeczeństwomiędzynarodowe o rozpoczęciu rosyjskiej hybrydowej agresji iwprowadzeniu wojsk rosyjskich na tereny Białorusi.

ZdobycieBiałorusi przez soldateskę rosyjską jest zagrożeniem dla całejEuropy i przede wszystkim dla naszych sąsiadów: Ukrainy, Polski,Łotwy, Estonii i Litwy. Sugerujemy rządom tych krajów rozpocząćdziałania polityczne w gronie swoich społeczeństw i w strukturachmiędzynarodowych w celu organizowania międzynarodowego sprzeciwuwojennej agresji putinowskiej Rosji.

Zwracamysię do obywateli – patriotów Białorusi – z wezwaniem opodjęcie społecznego i zbrojnego partyzanckiego oporu okupantom.Nadszedł już czas. Obcy żołnierz-okupant nie powinien być naziemi Białorusi. Koleje państwowe nie powinne przewozić wojska ipojazdy pancerne okupanta.

Zwracamysię Armii Białoruskiej, która przysiągała wierność Białorusi.Wróg już idzie. Brońcie Ojczyzny od inwazji rosyjskiej.

Zwracamysię do żołnierzy-Białorusinów. Brońcie Ojczyzny od wojskarosyjskiego! Nie wykonujcie zdradzieckich rozkazów zdrajców.Białoruś ponad wszystko! Przejmujcie wszystko pod swoją żołnierskąkontrolę, nie pozwalajcie, żeby kraj nasz został podbity. Jeślizdrajcy popędzą was przeciwko Ukrainie, przyłączajcie się doUkraińców całymi oddziałami, żeby razem walczyć przeciwkomoskiewskim agresorom.

Zwracamysię do Białorusinów na calym świecie, do tych, krórzy mająsumienie i białoruskie serce. Trzeba być gotowymi do mobilizacji,zebrania funduszy, apelowania do społeczeństw i rządów Zachodu narzecz pomocy dla wolnej Białorusi.

Nadchodzimoment zwrotny, i w rezultacie wróg ludzkości – imperializmmoskiewski – zginie i złamie swój kark na naszej Białorusi.

Niechżyje Białoruś! ChwałaOjczyźnie!


13sierpnia 2017 r.

SojmKonserwatywno Chrześciańskiej Partii – Białoruski Front Narodowy

PrzewodniczącyZianon Pazniak

Mińsk