У МЕНСКУ ПРАЙШЛА КАНФЭРЭНЦЫЯ (АСАМБЛЕЯ) ПАТРЫЯТЫЧНЫХ ДЭМАКРАТЫЧНЫХ СІЛАЎ БЕЛАРУСІ

26жніўня ў Менску прайшла Канфэрэнцыя(Асамблея) патрыятычных дэмакратычныхсілаў Беларусі, якую склікалаКансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя –БНФ. Канфэрэнцыя арганізавана з прычыныпагрозы суверэнітэту Беларусі ў вынікуплянаваньня расейскіх вайсковыхвучэньняў «Захад 2017» і пачатку іхпадрыхтоўкі. На мерапрыемства прыехаліпатрыёты з розных рэгіёнаў Беларусі,былі прадстаўнікі розных палітычных іграмадзкіх беларускіх арганізацый.Заля была ўпрыгожана нацыянальныміБел-Чырвона-Белымі Сьцягамі. Прысутнічалідэпутаты Незалежнасьці, шэраг людзей,якія пачыналі змаганьне НароднагаФронту і дамагліся перамогі над савецкайімпэрыяй у 1991 годзе, а таксама патрыятычнаямоладзь. Канфэрэнцыя пачалася сьпяваньнембеларускага ваярскага гімну “Мы выйдземшчыльнымі радамі”. Патрыёты ўшанаваліхвілінай маўчаньня сяброў-фронтаўцаў,якія пакінулі гэты сьвет

УдзельнікіКанфэрэнцыі заслухалі даклад сп. ЗянонаПазьняка, Старшыні КХП-БНФ і БНФ“Адраджэньне” – “Барацьба з агрэсарам– катэгарычны імпэратыў незалежнасьці,волі і свабоды”. З дакладамі выступілінамесьнік старшыні КХП-БНФ і БНФ“Адраджэньне” дэпутат Незалежнасьцісп. Сяргей Папкоў, вядомы рабочы лідэр,сябра Сойму Партыі і Фронту сп. СяргейАнтончык (дэпутат Незалежнасьці),сакратары Управы Партыі і Фронту сп.Алесь Чахольскі і сп. Валеры Буйвал,сябры Сойму Партыі і Фронту сп-ня ГалінаДзягілева і сп. Ігар Лобан, зьмястоўныдаклад зрабіў хрысьціянска-дэмакратычнылідэр сп. Павал Севярынец, з аб’яднаўчайтэмай выступіў сп. Ільля Дабратвор,выступілі былы кіраўнік КалварыйскайРады БНФ (пачатак 90-х гадоў м.ст.) сп.Кобрусеў, сп-ня Алена Талстая (арганізацыя“Разам”). Удзельнікі Канфэрэнцыізадавалі пытаньні, абмяркоўвалі пачутае,рабілі прапановы.

Выступоўцыі ўдзельнікі ўспаміналі гады змаганьня,гаварылі пра свой асабісты шлях дабеларушчыны і Народнага Фронту, прыгадваліхвалюючыя і радасныя моманты барацьбыза Незалежнасьць і перамогі. Панаваўаптымістычны настрой. Але кожны звыступоўцаў казаў пра неабходнасьцьабараніць Бацькаўшчыну, мір на нашайзямлі ад расейскай інвазіі і акупацыі.Удзельнікі гаварылі пра трывогу, штоахапіла душы мільёнаў беларусаў, якіябачаць масы чужога войска і тэхнікі,што запаўняюць нашу зямлю. Ні ў кагоняма ілюзій наконт намераў Масквы ўадносінах да Беларусі і іншых краіннашага рэгіёну. Каб супрацьстаяцьімпэрскай агрэсіі, патрэбна кансалідацыябеларускага грамадзтва на асновенацыянальнай салідарнасьці, роднаймовы, традыцыі і нашай Дзяржавы (якаяне зьяўляецца маёмасьцю марыянэткавагарэжыму).

Увыніку дыскусій былі прыняты Заява-зваротКанфэрэнцыі (Асамблеі) патрыятычныхдэмакратычных сілаў Рэспублікі Беларусь,Зварот да Прэзыдэнта і Дзяржаўнагасакратара ЗША і Старшыні Эўрапейскайкамісіі Эўразьвязу, а таксама ухвалада адзінства – дзеля абароны Бацькаўшчыны!

Інфармацыйнаякамісія Кансэрватыўна-ХрысьціянскайПартыі – БНФ

26жніўня 2017 г.