ВАЙНА ЗА МЁРТВЫХ

Гэтыяматар'ялы кіраўніка пратэстнай групыКХП-БНФ Ігара Шчэмялёва я вырашыўперадрукаваць з Фэйсбука на нашыхпартыйных старонках па некалькіхпрычынах. Найперш, матар'ял добравыкладзены. Другое, наш падыход іінструкцыі па этычнай вытрываласьці іпаводзінах здаровага сэнсу далі станоўчыявынікі ў дачыненьнях зь людзьмі(наведнікамі рэстарана) і адначаснадоказна ўскрылі сітуацыю «рэжымнагааб'екта» (пра гэта гл. інфармацыю,асабліва, што датычыць 15-га ліпеня).

Некаторыя сябры Партыі, што праглядаюцьФэйсбук, зьдзіўленыя дэзінфармацыяй інакатам на Партыю ў сувязі з нашымудзелам у пратэстах. Аднак, нічаму нятрэба зьдзіўляцца ў стане інфармацыйнайвайны. Тут руціна. Праблемы існуюцьдзьве. Першая – цяжка стрымаць некіруемыхнеадэкватных асоб, якія зьяўляюццасамахоць і праяўляюць агрэсію супрацьўсіх. І другая, галоўная, – ня маюцьзначэньня паводзіны і захаваньнепратэстоўцаў ў час варты. Эфэсбіст, штофігуруе пад выглядам аховы рэстаранаі кіруе міліцыяй, паказвае каго карацьпа разнарадцы. Ён валодае апэратыўнайінфармацыяй пра людзей. Становішчаабсурднае. Але ёсьць яшчэ разумныяадказы і на гэты акупацыйны выпрыск.

ЗянонПазьняк

** *

ІгарШчэмелеў.

КУРАПАТЫЯДНАЮЦЬ

Унядзелю адбыў варту ля Курапатаў.Прысутнічалі сябры КХП-БНФ, беларускіяпатрыёты, проста неабыякавыя грамадзяне.

Усяброў партыі было вельмі дакладнаеразуменьне, як трэба сябе паводзіць:ветліва, карэктна, стрымана, на правакацыіне рэагаваць, не штурхацца, не праяўляцьагрэсіі, пад колы машынаў не кідацца,не ўвязвацца ў спрэчкі і дыскусіі зпракатарамі. Была задача: праводзіцьінфармацыйную працу з людзьмі, тлумачыцьім, што гэта за места, распавядаць праКурапаты. Адначасова фіксаваць тых, хтонаўмысна едзе ў рэстарацыю.

Едземаладая пара. Беларускія нумары.Спыняюцца. Распавядаем пра Курапаты,пра незаконную рэстарцыю. Уважліваслухаюць:

--І што, вы нас туды не прапусьціце?

--Не пусьціць мы не маем права. Але цівашае сумленьне дазваляе заехаць?

--Не, сумленьне не дазваляе...

Разварочваюцца,зьяжджаюць. Мірныя, узважлівыя дзеяньнідаюць плён.

Прыязджаемашына. Выходзяць чатыры хлапцы,падыходзяць, ціснуць рукі, дзячаць.Апынуліся з Магілёва. Проста ехалі міма.Вырашылі зайсьці ў Курапаты, потымпавітацца з пратэстоўцамі.

Наступнаямашына: бацька з сынам. Спыняюцца,выходзяць, ціснуць рукі. Па-польскутлумачаць, што яны з Польшчы, прыехалінаведаць Курапаты і падзячыць абаронцам.

Наступнаямашына: жанчына зьНямеччыны. Таксама вырашыла наведацьКурапаты і павітацца. На пытаньне, цімагчыма было б стварыць нешта падобнаена “Бульбаш-Холл” ля Бухенвальду,адказала, што не, не магчыма.

Потымбылі патрыёты з Гомеля і іншых гарадоў.

Ігэтак амаль цэлы дзень. Падтрымка ісалідарнасьць з усёй Беларусі і замежжа.Інфармацыйная перамога адназначна набаку пратэстоўцаў. Тысячы і тысячылюдзей у Беларусі і замежжы даведалісяпра Курапаты толькі дзякуючы актыўнымдзеяньням пратэстоўцаў.

Канешне,былі і правакатары. Тыя адкрыта казалі,што ведаюць, што гэта за месца. І штоедуць сюды наўмысна. Былі і пагрозы“даць у морду”. Адкрытае правакаваньнеперад камерамі гэбістаў. Ну што ж, зтакімі і гутарыць ня мае ніякага сэнсу.Увязвацца ў канфлікт тым больш. Бо яныменавіта дзеля гэтага і едуць: распаліцьканфлікт, справакаваць, падставіцьпатрыётаў. І ведаеце, часам цяжэйпрамаўчаць, стрымацца, чым кінуцца ўспрэчкі.

Усёж такі, на колькі важна мець разумнуювытрымку і арганізацыю падчас любыхпалітычных акцый ці дзеяньняў. Калідзейнічаць спакойна і карэктна, безагрэсіі, нармалёвыя, адэкватныя людзіпрыслухаюцца і задумаюцца. З неадэкватныміж гутарыць увогуле ня мае сэнсу. Тады іпратэст выглядае годна і станоўча, аправакатары застаюцца ні з чым.

Увыніку, за ўвесь дзень абаронцаў ісалідарных людзей апынулася значнабольш, чым наведнікаў рэстарацыі.

Атрымаўсямірны пратэст, эфектыўная інфармацыйнаяпраца без ніводнага штрафу і ніводнайканфліктнай сітуацыі.

Вяртаўсяў вельмі пазітыўным настроі.

Курапатысапраўды яднаюць, паказваюць што беларусымогуць быць салідарнымі, адзінымі. Ішто ў нас усё атрымаецца, калі дзейнічацьразумна, граматна і арганізавана.

ЖывеБеларусь!

8ліпень 2018 г.

-----------------------------------

Заўвага:У пратэсьце ўдзельнічалі тры сябрыПартыі са сьцягам і адзін валанцёр.


** *

ІгарШчэмелеў.

РЭЖЫМНЫАБ'ЕКТ

Адстаялічарговую варту разам з сябрамі КХП-БНФля рэжымнага аб’екту пад кодавай назвай“Бульбаш-хол”.

Чаму“рэжымнага аб’екту”? Бо “рэстарацыяй”гэта назваць цяжка. Не існавала яшчэ ўсьвеце рэстарацыі, усе подступы да якойштодня ахоўваюць дзясяткі супрацоўнікаўКГБ, патрапіць у якую проста фізічнанемагчыма, бо браму панічна зачыняюцьтолькі пры падыходзе “не сваіх” людзей.

Зацэлы дзень працы аб’екту было ўсяго2-3 выпадковыя машыны, якія прыехалі тудыз абсалютным няведаньнем таго, што гэтаза месца. Пасьля атрыманай інфармацыіпра Курапаты і незаконны забаўляльныкомплекс у ахоўнай зоне мэмарыялу, людзізадуменна разварочваліся і зьяжджаліпрэч. Адэкватныя, нармальныя людзі сюдыесьці не паедуць. Не спрацавала наватспроба “ахоўніка” распавесьці пратое, што тут “оплаченный фондом Соросапротест”. Простыя людзі пачулі праўдуад нас, прапаганду ад “ахоўніка”, дыадразу разабраліся, што да чаго. Праўдаза намі.

Былімашыны, якія прыяжджалі выключна длятаго, каб выказаць сваю падтрымкупратэстоўцам. Гэтак, пад’ехала машыназ эстонскімі нумарамі. Пасажырыпаведамілі, што ведаюць, што тутадбываецца, ды прыехалі выказаць сваюсалідарнасьць. Гэта абнадзейвае.Маральная і інфармацыйная перавага нанашым баку.

Складваеццаўражаньне, што наведваюць гэтую ўстановувыключна спэцыяльнападасланыя асобы. Паводзіны і словы іхпаўтараюцца як пад капірку. Адкрытакажуць, што ведаюць, куды едуць. Паказальна,што кожнага з такіх наведвальнікаўсустракалі супрацоўнікі спэцслужбаўды “аховы” з рацыямі, якія фактычналадзілі ім эскорт да самага ўваходу.

Нагэты раз пратэст ля брамы быў даволімасавым. У розны час прысутнічала каля30-ці чалавек. Пры гэтым, людзі пастаяннамяняліся. Верагодна, адыгралі ролюагрэсіўныя і правакацыйныяпаводзіны Зайдэса і яго бандыцкай аховынапярэдадні. Людзі адказалі салідарнасьцюі больш актыўным выхадамна пратэст.

Адчуваласясапраўднае адзінства дзясяткаў людзейз абсалютна розных палітычных рухаў іпартый. Людзі аб’ядналіся, каб бараніцьбеларускую годнасьць, нацыянальнуюсьвятыню Курапаты.

Неабыйшлося і без пратаколаў з боку ДАІ.Некалькі пратаколаў было складзена насяброў КХП-БНФ ды іншых абаронцаў. Цікаватое, якім менавіта чынам выпісвалісягэтыя пратаколы. Высьветлілася, шторэжымнае ДАІ паслухмяна падпарадкоўваеццааднаму толькі руху пальца “ахоўніка”Бульбаш-хола. Так-так, менавіта пальца.Супрацоўнік ДАІ падыходзіў да “ахоўніка”,той грэбліва варушыў указальным пальцаму бок пэўнага пратэстоўца. І службовецужо бег выпісваць на ягопратакол.

Уцэлым, уся гэтая дзея нагадвае нейківычварны спэктакль:рэжымны аб’ект пад выглядам “рэстарацыі”,“простыя ахоўнікі”, якія раздаюцьзагады міліцыі, “наведвальнікі” зправакатарскімі, як пад капірку,паводзінамі. Усё большай колькасьцілюдзей становіцца зразумелым, што гэтаабсалютна не камерцыйны праект, анаўмысная правакацыя супраць нашайсьвятыні -- Курапатаў.

Упэўнены,што беларуская салідарнасьць і адзінстваперакуляць сцэнар ворагаў. Перамогаабавязкова будзе за намі!

ЖывеБеларусь!

15ліпень 2018 г.


ІЛЮСТРАЦЫІ:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1198801760256920&set=pcb.1779992288763611&type=3&theater


** *

ІгарШчэмелеў.

НЯЗЛОМНЫЯБЕЛАРУСКІЯ ГЕРОІ

УладзімірПлотнікаў, сябра КХП-БНФ.
АбараняўКурапаты яшчэ ў 2001 годзе, калі ўладыпракладалі праз мэмарыял МКАД. Падчасміліцэйскага нападу яму адбілі ныркутак, што яе давялося выдаліць.

Сёньнягэты нязломны і мужны чалавек ізноўстаіць на варце ля Курапатаў з вялікімБел-Чырвона-Белым сцягам.


ІЛЮСТРАЦЫІ:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1198810140256082&set=pcb.1780004802095693&type=3&theater