СУДОВЫ ФАРС. СЯРГЕЙ ПАПКОЎ

10студзеня адбыўся суд над сп. СяргеемПапковым, намесьнікам старшыні КХП-БНФі БНФ “Адраджэньне”.

Сп.Папкоў запатрабаваў спыніць адміністрацыйнуюсправу, спасылаючыся на Канстытуцыю ізаконы Беларусі. Ён заявіў, што неарганізоўваў і не кіраваў грамадзкімімерапрыемствамі і не гукаў лёзунгі, учым яго абвінавачваюць. У якасьцісьведкаў выступілі амонаўцы Кімінчыжыі Мартынчык. Яны прад’явілі скрыншот,дзе на некалькі імгненьняў былазафіксавана выява сп. Папкова, які невыконваў дзеяньняў, у якіх ягоабвінавачвалі. Амонаўцы сьцьвярджалі,што сп. Папкоў “выкрикивал лозунги“Жыве Беларусь!” и “Незалежнасьць”и нарушал общественный порядок”. СуддзяСавецкага раёну г. Менску Сяргей Шацілаўзяў пад увагу ілжэсьведчаньні амонаўцаў.

Фарсзавершыўся прысудам: штрафам у памеры20 базавых адзінак – 540 рублёў.

Сп.Сяргей Папкоў будзе абскаржваць прысуду вышэйстаячых судовых інстанцыях.

Інфармацыйнаякамісія Кансэрватыўна-ХрысьціянскайПартыі – БНФ

10студзеня 2020 г.


Дадатак

СудСавецкага раёна г. Менска

Гр.Папкоў Сяргей Пятровіч


І.Прававыя асновы хадайніцтва

Уадпаведнасці з ч.3 арт. 1.1. КоАП – КодэксРэспублікі Беларусь аб адміністрацыйныхправапарушэннях засновываецца наКанстытуцыі Рэспублікі Беларусь іагульнапрызнаных прынцыпах міжнароднагаправа.

Працэсуальна-выканаўчыкодэкс Рэспублікі Беларусь абадміністрацыйных правапарушэнняхгрунтуецца на Канстытуцыі РэспублікіБеларусь і агульнапрызнаных прынцыпахміжнароднага права.

АртыкулыКанстытуцыі Рэспублікі Беларусь:

Артыкул1. Рэспубліка Беларусь — унітарнаядэмакратычная сацыяльная прававаядзяржава.

РэспублікаБеларусь валодае вяршэнствам і паўнатойулады на сваёй тэрыторыі, самастойнаажыццяўляе ўнутраную і знешнюю палітыку.

РэспублікаБеларусь абараняе сваю незалежнасць ітэрытарыяльную цэласнасць, канстытуцыйнылад, забяспечвае законнасць і правапарадак.

Артыкул3. Адзінай крыніцай дзяржаўнайулады і носьбітам суверэнітэту ўРэспубліцы Беларусь з’яўляецца народ.Народ ажыццяўляе сваю ўладу непасрэдна,праз прадстаўнічыя і іншыя органы ўформах і межах, вызначаных Канстытуцыяй.

Любыядзеянні па змяненню канстытуцыйнагаладу і дасягненню дзяржаўнай уладыгвалтоўнымі метадамі, а таксама шляхаміншага парушэння законаў РэспублікіБеларусь караюцца згодна з законам.

Артыкул7. У Рэспубліцы Беларусь устанаўліваеццапрынцып вяршэнства права.

Дзяржава,усе яе органы і службовыя асобы дзейнічаюцьу межах Канстытуцыі і прынятых уадпаведнасці з ёю актаў заканадаўства.

Прававыяакты або іх асобныя палажэнні, прызнаныява ўстаноўленым законам парадкусупярэчнымі з палажэннямі Канстытуцыі,не маюць юрыдычнай сілы.

Нарматыўныяакты дзяржаўных органаў публікуюццаабо даводзяцца да ўсеагульнага ведамаіншым прадугледжаным законам спосабам.

Артыкул8. Рэспубліка Беларусь прызнаепрыярытэт агульнапрызнаных прынцыпаўміжнароднага права і забяспечваеадпаведнасць ім заканадаўства.

РэспублікаБеларусь у адпаведнасці з нормаміміжнароднага права можа на добраахвотнайаснове ўваходзіць у міждзяржаўныяўтварэнні і выходзіць з іх.

Недапускаецца заключэнне міжнародныхдагавораў, якія супярэчаць Канстытуцыі

Артыкул9. Тэрыторыя Рэспублікі Беларусьз’яўляецца натуральнай умовай існаванняі прасторавай мяжой самавызначэннянарода, асновай яго дабрабыту ісуверэнітэту Рэспублікі Беларусь.

ТэрыторыяБеларусі адзіная і неадчужальная.

Тэрыторыяпадзяляецца на вобласці, раёны, гарадыі іншыя адміністрацыйна-тэрытарыяльныяадзінкі. Адміністрацыйна-тэрытарыяльныпадзел дзяржавы вызначаецца заканадаўствам.

Артыкул23. Абмежаванне правоў і свабодасобы дапускаецца толькі ў выпадках,прадугледжаных законам, у інтарэсахнацыянальнай бяспекі, грамадскагапарадку, абароны маралі, здароўянасельніцтва, правоў і свабод іншыхасоб.

Ніхтоне можа карыстацца перавагамі іпрывілеямі, якія супярэчаць закону

Артыкул33 Кожнаму гарантуецца свабода поглядаў,перакананняў і іх свабоднае выказванне.

Артыкул34. Грамадзянам Рэспублікі Беларусьгарантуецца права на атрыманне, захоўваннеі распаўсюджванне поўнай, дакладнай ісвоечасовай інфармацыі аб дзейнасцідзяржаўных органаў, грамадскіхаб’яднанняў, аб палітычным, эканамічным,культурным і міжнародным жыцці, станенавакольнага асяроддзя.

Дзяржаўныяорганы, грамадскія аб’яднанні, службовыяасобы абавязаны даць грамадзянінуРэспублікі Беларусь магчымасць азнаёміццаз матэрыяламі, якія закранаюць яго правыі законныя інтарэсы.

Артыкул35. Свабода сходаў, мітынгаў, вулічныхшэсцяў, дэманстрацый і пікетавання,якія не парушаюць правапарадак і правыіншых грамадзян Рэспублікі Беларусь,гарантуецца дзяржавай. Парадак правядзенняўказаных мерапрыемстваў вызначаеццазаконам.

Артыкул57. Абарона Рэспублікі Беларусь —абавязак і свяшчэнны доўг грамадзянінаРэспублікі Беларусь

Артыкул137. Канстытуцыя валодае найвышэйшайюрыдычнай сілай. Законы, дэкрэты, указыі іншыя акты дзяржаўных органаў выдаюццана падставе і ў адпаведнасці з КанстытуцыяйРэспублікі Беларусь. У выпадку разыходжаннязакона, дэкрэта або ўказа з Канстытуцыяйдзейнічае Канстытуцыя.

Увыпадку разыходжання дэкрэта або ўказаз законам закон мае вяршэнства толькітады, калі паўнамоцтвы на выданне дэкрэтаабо ўказа былі прадастаўлены законам.

Артыкулам19 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіхі палітычных правах гарантавана, штокожны мае права на свабоднае выражэннесваіх перакананняў: гэтае права ўключаеправа шукаць, атрымліваць і распаўсюджвацьусялякую інфармацыю і ідэі, незалежнаад дзяржаўных межаў, вусна , пісьмоваці праз друк, ці мастацкіх формаўвыражэння ці іншымі спосабамі па сваімвыбары.

Гэтаеправа ўключае ў сябе перадачу і атрыманнепаведамленняў, якія ўтрымліваюцьусялякага роду ідэі і меркаванні, якіямогуць быць перададзеныя іншым асобам.

Пункт2. арт. 19 Пакта абараняе ўсе формывыражэння і спосабы распаўсюджваннямеркаванняў.

Пункт3. арт.19 Міжнароднага пакта аб грамадзянскіхі палітычных правах прадугледжвае,што карыстанне прадугледжанымі ў пункце2 гэтага артыкула правамі накладваеасаблівыя абавязкі і асаблівую адказнасць.Яно можа быць, адпаведна, звязана знекаторымі абмежаваннямі, якія, аднак,павінны быць устаноўлены законам із’яўляцца неабходнымі:

А)для павагі правоў і рэпутацыі іншыхасаб;

Б)для аховы дзяржаўнай бяспекі, грамадскагапарадку, здароўя ці маралі насельніцтва.

Прызнаеццаправа на мірныя сходы. Карыстанне гэтымправам не падлягае ніякім абмежаванням,акрамя тых, каторые накладваюцца ўадпаведнасці з законам і каторыянеабходныя ў дэмакратычным грамадствеў інтарэсах дзяржаўнай ці грамадскайбяспекі, грамадскага парадку і маралінасельніцтва ці абароны правоў і свабодіншых асобаў (арт.21 Міжнароднага пактааб грамадзянскіх і палітычных правах).

Беларусьратыфікавала Міжнародны пакт абграмадзянскіх і палітычных правах у1973 г.

Артыкулам 137Канстытуцыі Рэспублікі Беларусьустаноўлена, што Канстытуцыя валодаевышэйшай юрыдычнай сілай.

З артыкула 116Канстытуцыі вынікае, што міжнародна-прававыеакты, якія ратыфікавала РэспублікаБеларусь, маюць вышэйшую юрыдычную сілуў параўнанні з законамі, дэкрэтамі,указамі Прэзідэнта.

Уадпаведнасці з Законам РэспублікіБеларусь “ Аб нарматыўных прававыхактах Рэспублікі Беларусь“ (арт.20)Рэспубліка Беларусь прызнае прыярытэтагульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднагаправа і забяспечвае адпаведнасць імзаканадаўства Рэспублікі Беларусь.


ІІ.Аб удзеле грамадзянаў РэспублікіБеларусь у мерапрыемствах у абаронусваёй краіны.

Яў 1990 -1995 годзе быў дэпутатам ВярхоўнагаСавета і актыўна ўдзельнічаў у стварэннізаканадаўства нашай дзяржавы РэспублікіБеларусь. Валодаю дастатковымі ведамі,каб выказаць прававую ацэнку падзей,датычных спраў па такзванай інтэграцыіў Расейскую Фэдэрацыю, і мірным пратэстамграмадзянаў краіны супраць гэтай“паглыбленай інтэграцыі” і якіяразглядаюцца судамі.

Апошнім часам шэрагамслужбовых асоб, якія займаюць высокіядзяржаўныя пасады, былі зроблены заявыаб тым, што яны маюць намер заключыць ззамежнай дзяржавай ( Расійскай Федэрацыяй)пагадненні, якія маюць антыканстытуцыйныхарактар, накіраваныя на ліквідацыюБеларусі як унітарнай дзяржавы шляхамстварэння з Расійскай Федэрацыйнаднацыянальных органаў кіравання. Гэта прыкметы таго, што гэтыя асобызаявілі пра намеры здзейсніць цяжкоезлачынства, якое можа быць кваліфікаванаяк здрада Радзіме.

Угэтай сітуацыі грамадзяніне РэспублікіБеларусь, кіруючыся артыкулам 57Канстытуцыі (Артыкул 57. АбаронаРэспублікі Беларусь — абавязак ісвяшчэнны доўг грамадзяніна РэспублікіБеларусь.) мелі канстытуцыйнае правазвярнуць увагу беларускага грамадзтва аб намеры пэўных асобаў ліквідавацьБеларусь як суверэную дзяржаву і заявіць аб неабходнасці абараняць незалежнасьцькраіны.

ГрамадзянеРэспублікі Беларусь прысутнічалі намерапрыемствах 7,8,20,21 снежня 2019 г. карыстаючыся натуральным правам нажыццё, абарону тэрыторыі і законныхумоў свайго жыцця, жыцця сваіх сям’яўі жыцця сваіх суграмадзянаў.

Грамадзяне, якіяпрысутнічалі на мірных мерапрыемствахснежня 2019 года, дзейнічалі ў адпаведнасціз артыкуламі Канстытуцыі РэспублікіБеларусь і агульнапрызнаных прынцыпахміжнароднага права, якія прадстаўленывышэй ў п.І.


ІІІ.Аб адсутнасьці віны ў маіх дзеяньнях21 снежня 2019 г.

1.З прадстаўленых суду матэрыялаў бачна,што справа адкрыта на падставе рапартунам. начальніка ААПП Першамайскага РАУСг. Мінска Скуратовіча А.В. Асновай дляадкрыцьця справы сталі скрыншоты. Урапарце не ўказана канкрэтная крыніцаінфармацыі, з якой зроблены скрыншоты,што патрабуецца артыкулам 6.13 ПІКоАП

2.Прадстаўленыя ў якасьці асноўнагадоказу скрыншоты не пацвярджаюцьзаяўленага ў пратаколе № 5494053, складзенаганам. начальніка ААПП Першамайскага РАУСг. Мінска Скуратовічам А.В, што я каля14:30 гадзін 21 снежня 2019 г. актыўнаўдзельнічаў у мітынгу і выкрыкваўлозунгі. Я ня ўдзельнічаў актыўна ўмітынгу і не крычаў голасна ніякіхлозунгаў, каля 14:30 гадзін 21 снежня 2019 г.я не знаходзіўся ў месцах дзе праводзіўсямітынг. Скрыншот быў зроблены з невядомайкрыніцы інфармацыі каля 14:00 і пацвярджаемае словы.

3.Словы адносна маіх дзеяньняў, якіязапісаны ў 2-х пратаколах апытаньнясведкаў і прадстаўленыя ў справе,зьяўляюцца непраўдзівымі.

Усувязі з вышэйсказаным і на падставеарт.9.6, част. 1 арт.10.26, арт. 10.27Працэсуальна-выканаўчага кодэксаРэспублікі Беларусь прашу спыніцьраспачаты ў дачыненні мяне адміністрацыйныпрацэс.

С.П. Папкоў